site logo

Vdink กระดานอัจฉริยะแบบโต้ตอบสำหรับห้องเรียนการสอนหน้าจอสัมผัสไวท์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์

“5G+Smart Campus” ด้วยความช่วยเหลือของกระดานอัจฉริยะเชิงโต้ตอบ เทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่จะช่วยเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของกระดานอัจฉริยะเชิงโต้ตอบของโรงเรียน และช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการสอนในห้องเรียนอัจฉริยะ “Internet of Everything”
จัดตั้งบริการสนับสนุนสมาร์ทบอร์ดแบบโต้ตอบแบบรวมศูนย์และชาญฉลาดสำหรับการฝึกอบรมครู ธรรมาภิบาลการศึกษา การนิเทศการศึกษา ชีวิตนักเรียน การให้คำปรึกษาและการเรียนรู้ การทำงานร่วมกันที่บ้าน การสอนในห้องเรียน ฯลฯ เพื่อให้บริการกระบวนการสอนในห้องเรียนของการศึกษาและการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ